Escrow-overeenkomst Informatie

De escrow-overeenkomst beschermt kantoor en process-automatisering tegen het wegvallen van uw leverancier.

Met een escrow wordt het risico van uitval voorkomen of beperkt als gevolg van bijvoorbeeld faillissement, overnames of veel voorkomend: het niet nakomen van leveringsafspraken.

Een escrow-overeenkomst vermindert de afhankelijkheid van softwareleverancier en beschermt het gebruik van bedrijfskritische applicaties en software.

De escrow-overeenkomst is een essentieel onderdeel van de escrowregeling. Deze overeenkomst behelst een juridisch document met gemaakte afspraken dat wordt opgesteld tussen de leverancier, de eindgebruiker en de escrow-agent.

Individuele escrow-overeenkomsten
worden ook wel driepartijen escrow-overeenkomst genoemd. In een individuele escrow-overeenkomst worden afspraken één-op-één vastgelegd worden tussen de software leverancier en een eindgebruiker, spreken we over de zogenaamde ‘Driepartijen Escrow-overeenkomst’. De escrow-agent treed hierbij op als de neutrale derde partij.

escrow-overeenkomst.info - individuele escrow-overeenkomst - driepartijen escrow-overeenkomstKan de software leverancier niet langer de continuïteit waarborgen, dan worden de bij de escrow agent in bewaring genomen broncodes en documentatie van de applicatie vanuit het escrowdepot vrijgegeven aan de eindgebruiker.

Een individuele escrow-overeenkomst is met name geschikt voor maatwerkapplicaties of wanneer leverancier en eindgebruiker specifieke afspraken wensen vast te leggen.

De collectieve escrow-overeenkomst wordt ook wel tweepartijen escrow-overeenkomst genoemd. Er is sprake van een ‘tweepartijen escrow-overeenkomst’ wanneer de overeenkomst wordt gesloten tussen leverencier en escrow-agent. Een collectieve escrow-overeenkomst heeft tot doel meerdere eindgebruikers een regeling aan te bieden op basis van vooraf opgestelde condities door de leverancier.

escrow-overeenkomst.info - collectieve escrow-overeenkomst - tweepartijen escrow-overeenkomstKlanten van de software leverancier krijgen – structureel of incidenteel – de mogelijkheid om gebruik te maken van de reeds geëffectueerde escrowregeling. Een nieuwe eindgebruiker sluit zich vervolgens aan bij de bestaande afspraken.

De collectieve escrow-overeenkomst wordt ingezet op het moment dat eindgebruikers een escrowregeling vragen aan de leverancier, dan wel wanneer de leverancier escrow als extra service en zekerheid wil bieden aan haar klanten.

Afspraken in de escrow-overeenkomst
+ Looptijd

+ Gronden van afgifte

+ Aanleveren van het depot

+ Verplichtingen van escrow agent, de leverancier en de eindgebruiker

+ Een omschrijving van de broncode

+ Het type verificatie dat uitgevoerd wordt op de broncode

Voorbeelden van escrow-overeenkomsten

Een escrow-overeenkomst voorbeeld is te downloaden en wordt gebruikt in het overleg tussen leverancier en klant. Vraag naar een gratis escrow-overeenkomst voorbeeld bij uw escrowagent.

Broncode Escrow-overeenkomst

Deze, in escrowjargon genoemde ‘actieve escrowregeling’, zorgt dat de broncode en technische documentatie, het zogenaamde depot, van bedrijfskritische applicaties op (twee) beveiligde fysieke locaties worden bewaard, waarbij tevens op regelmatige basis het depot wordt geverifieerd en vernieuwd.

De Broncode Escrowregeling levert voordelen voor zowel leverancier als eindgebruiker. Daar waar leveranciers doorgaans niet bereid zijn om broncodes aan eindgebruikers ter beschikking te stellen, zijn ze in de regel wel bereid om deze bij een onafhankelijke partij als Escrow Alliance te deponeren.

Cloud Escrow-overeenkomst

Escrowvereenkomst informatie Cloud Escrow by Escrow Alliance - the NetherlandsDe Cloud Escrowregeling plaatst continuïteit centraal. Dat betekent dat een mix van marketingkennis, intellectueel eigendom, technologie en het ‘business model’ in overweging genomen moeten worden bij het afsluiten van een Cloud Escrowregeling.

De Cloud Escrowregeling lost het probleem van een weggevallen leverancier van een Cloud applicatie op en voorkomt ook dat er een probleem ontstaat. Met de Cloud Escrowregeling wordt gezorgd voor een ononderbroken beschikbaarheid van de applicatie.

Saas Escrow-overeenkomst

Eindgebruikers worden bij toepassing van SaaS-oplossingen zeer kwetsbaar wat betreft de beschikbaarheid van de applicatie op zowel lange als op korte termijn.

Om toch de benodigde bescherming te bieden inzake bedrijfscontinuïteit moet voor een volledige escrow gekeken worden naar zowel de broncode, de applicatie als de data. Bij voorkeur wordt ook initieel onderzocht of een SaaS-omgeving geen afhankelijkheden kent van de software van derden.

Distributie Escrow-overeenkomst

Wanneer de softwareleverancier niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft dat zijn uitwerking op het product dat de distributeur levert aan zijn klanten. De distributeur wil zijn klanten kunnen blijven bedienen en voorkomen dat hij niet meer kan leveren.

De distributeur is dus in bepaalde mate afhankelijk van de softwareleverancier. Deze afhankelijkheid kan worden geminimaliseerd met de Distributie Escrowregeling. In dat geval van uitval van de leverancier verwerft de distributeur, als escrowbegunstigde, het recht om de materialen uit het depot in te zetten voor het voortzetten van de licentie-overeenkomst.

Technologie Escrow-overeenkomst

Kennisleveranciers achten het zelden wenselijk deze formules, blauwdrukken of recepturen – kortweg hun intellectueel eigendom – zomaar over te dragen aan klanten. De Technologie Escrowregeling kan in zo’n geval de bedrijfscontinuïteit garanderen.

De Technologie Escrowregeling van Escrow Alliance zorgt dat het intellectuele eigendom van de leverancier is gewaarborgd en dat de eindgebruiker onder specifieke condities toegang heeft tot het in escrow gegeven materiaal. Daarbij wordt het materiaal geverifieerd en beveiligd bewaard op een fysieke locatie.

Knowledge Escrow-overeenkomst

Ondernemingen kopen tegenwoordig veelvuldig kennis, op allerlei vlak, in. Ten grondslag aan deze kennis liggen vaak formules, blauwdrukken, bouwtekeningen en recepturen.

Daar waar escrow bij software al jaren wordt toegepast, ontstaat er in de markt steeds meer behoefte ook het intellectuele eigendom in waarborg te geven bij een onafhankelijke derde partij. Want ook het inkopen van kennis vormt een dreiging voor bedrijfscontinuïteit, ingeval de leverancier niet meer in staat is om te leveren.

ARBIT Escrow-overeenkomst

In de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) is nieuw opgenomen artikel 47 ‘escrow’, waarin de overheid expliciet een escrow-clausule opneemt. Leveranciers en de overheden moeten bij inkoop van software aan deze escrow voorwaarde voldoen.

Een escrowregeling dient ter bescherming van de continuïteit (foutherstel, onderhoud en beheer) van de software en ter bescherming van het intellectuele eigendom van de leverancier. Voor Rijksoverheden, Provinciën en Gemeenten geen geheel nieuw begrip. Zij passen escrowregelingen al jaren toe.

Bronnen met escrow-overeenkomst informatie

+ Escrow Startpagina

+ Escrow Weblog

+ Escrow-overeenkomst Wiki

Kiezen van een escrow-agent

+ Zijn de escrow-overeenkomsten opgesteld in heldere taal?

+ Worden de belangen van leverancier én klant beschermd?

+ Is vertrouwelijk behandeling en bescherming van het depot geregeld?

+ Voert de escrow-agent vakkundig verificatie-onderzoek uit?

+ Is het verificatie-onderzoek naar keuze inzetbaar en uit te breiden?

+ Wordt het depot in minimaal 2 kluizen in Nederland opgeslagen?

+ Biedt de escrow-agent concurrerende tarieven?

+ Zijn de kosten voor de regeling vast of betaald u voor extra’s?

Escrow-agenten in Nederland

+ Escrow Alliance

+ EscrowDirect.EU